Ogólne Warunki Handlowe firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH

1. Zakres warunków handlowych

Wymienione Ogólne Warunki Handlowe (AGB) są stosowane do wszystkich czynności prawnych z Dortex Werbung und Vertrieb mbH. Odmienne regulacje wymagają uprzedniego, pisemnego potwierdzenia Dortex Werbung und Vertrieb mbH - niewystarczające jest odniesienie się Dortex Werbung und Vertrieb mbH do pisma zleceniodawcy zawierającego Ogólne Warunki Handlowe zleceniodawcy. Poniższe warunki handlowe obowiązują najpóźniej w momencie przyjęcia towaru.

2. Zawarcie umowy

Zamówienia pisemne, składane online za pośrednictwem sklepu internetowego, e-maila lub ustnie przez telefon są wiążące. Uzgodnienia dodatkowe podjęte w formie ustnej wymagają, aby były wiążące, pisemnego potwierdzenia obu stron, np. za pośrednictwem e-maila.

Umowa dochodzi do skutku, w momencie gdy Dortex Werbung und Vertrieb mbH prześle klientowi potwierdzenie zamówienia, zalicza się do niego również e-mail za pośrednictwem sklepu internetowego, jednak najpóźniej wraz z otrzymaniem towaru.

Dortex Werbung und Vertrieb mbH zastrzega sobie prawo do odrzucenia zleceń w każdym momencie.

W przypadku zamówień z dostawą na rzecz osób trzecich zamawiający jest zawsze uważany za zleceniodawce, o ile nie podjęto innego pisemnego uzgodnienia.

Dortex Werbung und Vertrieb mbH zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień i do wypowiedzenia zawartych już umów w trybie nadzwyczajnym i bezterminowo, pod warunkiem, że z przekazywanych tekstów reklamowych nie wynikają treści pornograficzne, faszystowskie, radykalne lub niezgodne z prawem.

Po zawarciu umowy zleceniodawca nie jest uprawniony do zmiany danych zamówienia. Każde żądanie zmiany jest ofertą zawarcia umowy anulującej pierwsze zlecenie powiązanej z ofertą zawarcia nowej umowy na produkcję i dostawę zmienionych produktów. Dortex Werbung und Vertrieb mbH ma prawo odrzucić tę ofertę.

3. Prawa odstąpienia od umowy i wyłączenie odstąpienia od umowy w umowach konsumenckich

3.1. Prawo odstąpienia od dostawy towarów, które nie zostały wyprodukowane zgodnie ze specyficznymi życzeniami klientów

Pouczenie o odstąpieniu

W ciągu czternastu dni masz prawo odstąpić od tej umowy bez konieczności podawania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez użytkownika, przejęła towar.

Aby skorzystać z prawa odwołania, musisz nas, firmę

Dortex Werbung und Vertrieb mbH
Am Schlosspark 66
D-44357 Dortmund, GERMANY
e-mail: post@dortex-etykietki.pl

poinformować w drodze wyraźnego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą, telefaksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Odwołanie od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić Ci niezwłocznie, a najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż oferowana przez naszą firmę najkorzystniejsza, standardowa dostawa). W żadnym wypadku nie zostaną Ci naliczone opłaty bankowe wynikające z niniejszego zwrotu. Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy na rzecz Dortex Werbung und Vertrieb mbH, Am Schlosspark 66, 44357 Dortmund, NIEMCY. Termin zostanie zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem czternastu dni. Opłata za ewentualną utratę wartości towarów, nastąpi jeżeli utrata wartości po kontroli własności, cech i funkcjonowania towarów, wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Regularne koszty zwrotu ponosi zleceniodawca, jeśli dostarczone towary odpowiadają zamówieniu i jeśli cena przedmiotu, który ma zostać zwrócony, nie przekracza 40 euro, lub jeśli zleceniodawca w przypadku wyższej ceny towaru w momencie wycofania nie dokonał jeszcze zapłaty lub uzgodniona została częściowa płatność. W przeciwnym razie zwrot dla zleceniodawcy jest bezpłatny.

Zwrot ceny produktu dokonywany jest za drodze tej samej metody płatności, której klient użył do zapłaty, chyba że wyraźnie zażądano innej formy płatności.


Koniec pouczenie o odstąpieniu


3.2. Wyłączenie prawa odstąpienia od dostawy towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją klienta

Prawo odstąpienia od umowy nie jest stosowane w stosunku do umów zawieranych na odległość w przypadku dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta. O ile produkcja towarów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej DORTEX zgodnie ze specyfikacją klienta, nie istnieje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

Gwarancja DORTEX:

W odniesieniu do zamówień o wartości towaru do 126,95 zł klient może w przypadku, gdy towar mu się nie podoba, odesłać go bez uzasadnienia w przeciągu 14 dni. Umowa kupna-sprzedaży zostaje tym samym anulowana. Zwrot odbywa się na koszt klienta.

W przypadku większych zamówień, zwrot towaru wyprodukowanego specjalnie dla klienta będzie dokonywany tylko w przypadku uzasadnionych reklamacji.

Jeżeli istnieje niepewność co do właściwości produktu, zawsze można złożyć zamówienie w mniejszej ilości lub poprosić o próbki produktów, które z chęcią Ci wyślemy.

3.3. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jesteśmy gotowi do udziału w pozasądowej procedurze pojednawczej przed konsumencką radą arbitrażową.

Odpowiedzialne jest Generalne Centrum Arbitrażu Konsumenckiego w Centrum do spraw Rozstrzygania Sporów stow. zarej. (Zentrum für Schlichtung e.V.,) Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

4. Dostawa

Z zastrzeżeniem sprawnego przebiegu pracy klient może oczekiwać wysyłki zamówionego towaru w obrębie czasów produkcji podanych na stronie internetowej.

Do określonych czasów produkcji dodawane są także również czasy dostawy drogą pocztową, na które Dortex Werbung und Vertrieb mbH nie ma wpływu.

Jednak firma DORTEX nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie czasów produkcji, chyba że określony czas dostawy został uzgodniony na piśmie.

Dostawa jest realizowana na adres podany przez zamawiającego.

Klient ponosi odpowiedzialność za koszty poniesione z powodu błędnie podanego adresu dostawy.

5. Komunikacja, informacje

Klient musi najpóźniej przy składaniu zamówienia podać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), którego funkcjonalność techniczna jest zagwarantowana od momentu złożenia zamówienia do ostatecznego zakończenia zamówienia. W szczególności zleceniodawca poprzez ustawienie swojego filtru spamu i poczty e-mail klienta (lokalnie i / lub u swojego dostawcy) musi zagwarantować, aby wiadomości e-mail firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH docierały do niego.

Powiadomienia Dortex Werbung und Vertrieb mbH, które są wysyłane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, uważa się po ich wysłaniu za otrzymane przez zleceniodawcę (o ile jest on przedsiębiorcą). Jeśli zleceniodawca jest konsumentem, ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy oświadczenie nie ma szczególnego znaczenia.

Zleceniodawca jest uprawniony do przedstawienia dowodu, że przesłana mu wiadomość nie została odebrana przez niego z niezależnych od niego przyczyn. Za błąd w transmisji firma Dortex Werbung und Vertrieb mbH odpowiada tylko w przypadku, jeżeli została ona przez nią spowodowana.

Firma Dortex Werbung und Vertrieb mbH nie jest zobowiązana do regularnego informowania klienta o brakujących, błędnych lub niedziałających adresach e-mail.

6. Ceny i opłaty

Ceny obowiązują w momencie złożenia zamówienia. W przypadku, gdy oferty cenowe są ograniczone, okres ważności jest specjalnie oznaczony na stronach sklepu.

Cena podana na stronie produku jest ceną ostateczną należy dodać do niej koszty wysyłki. W przypadku dostaw w obrębie UE ceny zawierają niemiecki podatek VAT wynoszący 19%.

W przypadku dostaw do Szwajcarii ceny zawierają podatek VAT w wysokości 7,7%.

W przypadku dostaw poza UE nie uwzględnia się podatku VAT. Mogą obowiązywać dodatkowe koszty za cło i / lub opłaty celne. Te koszty ponosi zleceniodawca.

7. Płatność

Wybrane metody płatności są przekazywane zleceniodawcy w trakcie procesu zamówienia.

W przypadku wyboru metody płatności „zaliczka”, płatność musi zostać dokonana najpóźniej bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia bez żadnego odliczenia na podane konto Dortex Werbung und Vertrieb mbH.

Metody płatności inne niż w sklepie internetowym oferowane dla zamówień są dozwolone wyłącznie za wyraźną i pisemną zgodą DORTEX. Czek i weksle nie są akceptowane jako forma płatności.

O ile nie dokonano innych uzgodnień, faktury są wystawiane natychmiast po dostarczeniu towarów bez potrąceń. Wszystkie płatności muszą być dokonywane na rzecz firmy DORTEX Werbung und Vertrieb mbH nie później niż 10 dni po otrzymaniu faktury.

Po upływie 10-dniowego okresu klient popada w zwłokę w płatnością.

W przypadku nie uregulowania faktury, należy zapłacić odsetki za zwłokę. Jeżeli zleceniodawca jest konsumentem, stopa procentowa za zwłokę za dany rok wynosi pięć punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej, a w pozostałych przypadkach wynosi osiem punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Z tego powodu dochodzenie dalszych i wyższych roszczeń odszkodowawczych z strony DORTEX nie jest wykluczone.

Za każde pisemne wezwania do zapłaty naliczane są koszty upomnień 10,95 zł.

8. Odpowiedzialność i odszkodowanie firmy DORTEX Werbung und Vertrieb mbH

8.1. Podstawowy dotyczące odpowiedzialności

Dortex Werbung und Vertrieb mbH ponosi odpowiedzialność za szkody z tytułu wszelkich naruszeń obowiązków w postaci odszkodowania jedynie w przypadku, gdy można go obciążyć umyślnością lub rażącą niedbałością. Dortex Werbung und Vertrieb mbH ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające ze spowodowania śmierci, spowodowania urazów ciała oraz uszkodzenia zdrowia. Za typowe szkody wynikające z umowy, które powstały u partnera dystrybucyjnego wskutek poważnych naruszeń umowy popełnionych przez firma Dortex Werbung und Vertrieb mbH ponosi odpowiedzialność także wtedy, gdy firma ta zostanie obciążona wyłącznie niewielką niedbałością. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH za niewielkie niedbalstwo jest wykluczona. Istotne zobowiązanie umowne w powyższym określonym znaczeniu jest takie zobowiązanie, którego spełnienie umożliwia dopiero właściwe wypełnienie umowy i partner umowy może zaufać i ufa, że może ono zostać spełnione.

Firma Dortex Werbung und Vertrieb mbH nie ponosi odpowiedzialności za archiwizację plików przesłanych przez klientów na serwer firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH.

8.2. Zakres odpowiedzialności

Dortex Werbung und Vertrieb mbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie postały w samym przedmiocie dostawy lub za dodatkowe nakłady związane z obsługą, które są spowodowane przeniesieniem przedmiotu zlecenia w inne miejsce. Odpowiedzialność za utracony zysk, szkody pośrednie lub szkody wynikłe w następstwie braków jest wykluczona. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności odnoszą się również do przedstawicieli prawnych i osób wykonujących zobowiązanie dłużnika na rzecz firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH, o ile roszczenia dochodzone są bezpośrednio przeciwko nim. Z kolei powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, o ile firma Dortex Werbung und Vertrieb mbH podstępnie zataiła wadę lub przejęła gwarancję za jakość towarów. Nie obowiązują one również w stosunku do roszczeń zleceniodawcy zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

8.3. Odpowiedzialność wobec przedsiębiorców

W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych firma Dortex Werbung und Vertrieb mbH nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do przedsiębiorstw jedynie za typowe dla umowy i przewidywalne szkody powstałe wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa, chyba że są to roszczenia odszkodowawcze zleceniodawcy wynikające ze spowodowania śmierci, urazów ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialność firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH w stosunku do przedsiębiorstw za szkody ograniczona jest do 2-krotnej wartości zamówienia.

9. Prawa własności przemysłowej / prawa autorskie

Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeśli z powodu realizacji zlecenia naruszane są prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa konkurencji. Zleceniodawca musi zwolnić firmę Dortex Werbung und Vertrieb mbH przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia takiego prawa.

10. Reklama własna

Kupując towar, klient udziela firmie Dortex Werbung und Vertrieb mbH prawa do użytkowania wytworzonego produktu bez wymogu zawarcia osobnej umowy. Firma Dortex Werbung und Vertrieb mbH może wykorzystywać w odpowiednim zakresie zdjęcia produktów jako materiał reklamowy lub przykładowy na swoich stronach internetowych lub w innych publikacjach.

Klientowi zastrzeżone zostało prawo do sprzeciwu wobec tego prawa bez konieczności podawania uzasadnienia.

11. Ochrona danych osobowych

Zawierając stosunek zlecenia, klient wyraża wyraźną zgodę na to, aby dane firma DORTEX zapisywała dane ze stosunku umownego (zgodnie z § 28 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych) w celu przetwarzania danych i zastrzega sobie prawo do przekazania danych stronom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (np. firmom kurierskim, firmom ubezpieczeniowym).

Klient ma prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili.

12. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu

Jeśli zleceniodawca jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego majątku publiczno-prawnego lub nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w kraju, to w przypadku wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego, w tym z postępowania sądowego, miejscem wykonania świadczenia i właściwością miejscową jest siedziba służbowa firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH.

O ile zleceniodawca jest prywatnym użytkownikiem końcowym, obowiązują regulacje ustawowe. Jeżeli jednak nie ma on miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej, jako właściwość miejscowa sądu obowiązuje siedziba firmy Dortex Werbung und Vertrieb mbH.

13. Informacje dotyczące oferenta / partnera umowy

Platforma internetowa dortex.de jest obsługiwana przez Dortex Werbung und Vertrieb mbH. Dortex Werbung und Vertrieb mbH jest partnerem umownym wszystkich zawieranych za jej pośrednictwem transakcji prawnych.

e-mail: post@dortex-etykietki.pl
Strona internetowa: https://www.dortex-etykietki.pl
Numer wsparcia technicznego: 0800 0700 110 (bezpłatny telefon w obrębie Niemiec, Austrii, Szwajcarii)
Gorąca linia jest dostępna: codziennie od godz. 6:00 do 22:00
Telefaks: +49 231 937100-19 (koszty mogą się różnić w zależności od oferenta)
Adres: Dortex Werbung und Vertrieb mbH,
Am Schlosspark 66,
D-44357 Dortmund, GERMANY
Prezes spółki: Inż. dypl. Burkhard Dohmann, Peter Dohmann
Wpis do rejestru handlowego: Sąd Rejonowy w Dortmundzie HRB 7581
Numer podatkowy: 314/5707/0644
Numer VAT: DE124655806

14. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedna lub więcej z tych regulacji narusza obowiązujące przepisy prawa lub są lub staną się one nieskuteczne / niewykonalne w jakikolwiek inny sposób, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostaje uznane za zastąpione przez postanowienie, które jest w sposób prawnie dopuszczalny najbardziej zbliżone pod względem ekonomicznym do tej regulacji.


Stan: Styczeń 2017 r.

W każdym momencie mogą Państwo dokonać wglądu w nasze Ogólne Warunki Handlowe na stronie www.dortex.de, a następnie zapisać je jako plik PDF z w dowolnym czasie obejrzeć je offline lub wydrukować.